Kerknieuws oktober 2019

Een danklied

Onder uw hemelbogen,
gedekt door de blauwe lucht,
gezegend met uw zegen,
gaven de velden vrucht.
Goor u aan het licht geroepen –
de mens tot spijs en drank.
Een overvloed aan leven.
Mijn bron voor lied en dank.

Een overvloed aan leven,
een bron voor lied en dank,
is wat U ons wil geven
in oogst van aar en rank.
U, die de mens wil voeden
met brood voor hart en mond –
U schenkt ons volle bekers.
De wijn van uw verbond.

U schenkt ons volle bekers.
De wijn van uw verbond:
de smaak van een nieuw leven,
een hemels horizont.
Daarvoor wil ik U loven.
de dank krijgt stem in mij.
Verwonderd mag ik zingen:
mijn God is mij nabij.

Alfred C. Bronswijk

…Om te beginnen

Is het u ook wel eens opgevallen dat Jezus op bepaalde plaatjes op zijn hart wijst?
Het heeft mij nogal bezig gehouden. Wat zou Jezus daar nu mee bedoelen?
Zelf kom ik uit een protestants nest en ben ik gewent om aan te pakken. Eerst eens kijken wat een ander nodig heeft en misschien kan ik wat betekenen voor een ander. Ik heb hier veel van geleerd, maar toch ben ik mezelf behoorlijk tegen gekomen. Want ik heb een beeld en overtuiging waaruit ik werk en dat is naastenliefde. Die naastenliefde was bij mij behoorlijk uitvergroot. Ik kon mezelf erin verliezen, zo van het andere leren en met het andere bezig zijn, zonder te zien dat ik ook maar beperkt ben.
Het gaat niet alleen om de ander en om mij, maar God wil in die relaties de ruimte krijgen waarin hij kan werken aan ons. Daarvoor heb ik ruimte en stilte nodig. Want wanneer we ruimte maken voor stilte in ons leven, leren we onszelf te begrijpen. Nemen we de tijd om te genezen wat in ons is, wat nog suddert en brandt, weg gestopt, soms zelfs voor onszelf. Het is stilte: die ons beschermt vanuit onze eerste impulsen om veranderingen te weerstaan, of nieuwe uitdagingen af te wijzen, of nieuwe ideeën te weerleggen, of de ideeën van anderen naast ons neer te leggen. Stilte opent ons voor mogelijkheden, voor mensen, voor ideeën die we anders voor altijd zouden hebben geminacht. Dus ik mocht leren om een stap terug te doen en te zien en te luisteren naar wat God zag in mij. Hij creëert een ruimte in mij waarin we elkaar kunnen ontmoeten. Voor mij betekent dat regelmatige periodes van eenzaamheid en stilte, troosten, genezen en herstellen om te worden wie ik ben, fris en nieuw en stil.
Stilte bereidt ons voor op gebed. Het geeft ons nieuwe energie voor het leven. Het neemt ons mee naar de diepte van de ziel en de bergtoppen van het leven om onze visie uit te breiden en onze zielen tot rust te brengen voor de reis naar God die nooit eindigt.
Een hele uitdaging voor mij om die weg te gaan. Misschien is het ook wel een weg voor u om te gaan.
Roely

…Meditatie
I Tessalonicenzen 5:17 ‘Bid onophoudelijk’
De herfst is aangebroken. Het zal kouder worden, harder gaan waaien, meer gaan regenen. Nog even en een deken van bladeren bedekt de tuin. De tuinstoelen kunnen worden opgeborgen. We gaan meer tijd binnen doorbrengen, in een stoel bij de haard of onder een schemerlamp. Dat zijn uitgelezen plaatsen om te mijmeren. Wat is nou echt waardevol in het leven? Waar verlang ik naar? Waar vind ik kracht? Wat gaat er goed en waar schiet ik tekort? Al mijmerend kan je zomaar in gebed raken. Je innerlijke gesprek wordt een twee-gesprek met God in de verborgenheid van je hart.
De apostel Paulus roept ons op om onophoudelijk te bidden. Hoe kan dat? Je kunt toch niet voorgoed in die stoel blijven zitten? Er is toch ook werk aan de winkel? Voor het antwoord op die vraag kunnen we bij de kloosters te rade gaan. Van oudsher is daar geprobeerd aan de oproep van Paulus gehoor te geven. Voor de monniken is bidden niet alleen je ogen sluiten en hardop of in stilte woorden richten tot God. Zij beseffen dat bidden vooral een levenshouding is.
Bidden begint met het besef dat God van je houdt, onvoorwaardelijk. Je hoeft niet eerst van alles goed te maken. Vanuit het oogpunt van de liefde is alles al goed. Je hoeft je alleen aan de liefde toe te vertrouwen. Dan kan God zíjn werk ín jóu doen.
Het gebed vraag wel om oefening. Dat wil zeggen stil worden, alle stemmen in je laten zwijgen: de stem van je bezorgdheid, je angst, je verbittering, je zelfkritiek. Maar ook de stem van je goede bedoelingen, je vroomheid. Pas als het helemaal stil is, kan je dat ene woord horen dat God in je spreekt. Hierop past maar één antwoord: toevertrouwen. Zo wordt je leven in woord en antwoord tot een voortdurende samenspraak met God. Een ononderbroken gebed.
Weet u, stiekem wens ik u een stormachtige herfst toe met veel tijd om te mijmeren!
Ds. Mariska van Beusichem

Uit de gemeente
Hans en Joke Geluk werden opgeschrikt toen Hans plotseling een hartinfarct kreeg. Hij is met spoed naar het ziekenhuis gebracht waar hij gelijk werd geholpen. Nu is hij thuis aan het herstellen. Gelukkig knapt hij voorspoedig op.

Bericht van overlijden
Op zondagmorgen 29 september is Riemke Neve overleden. Enkele dagen tevoren was ik bij haar. Haar dochter Marjan was er ook. We hebben psalm 23 gelezen over de Heer, die ons als een herder naar grazige weiden leidt en ook in donkere dalen bij ons is. Riemke was er met haar aandacht helemaal bij en liet weten hoe mooi zij deze woorden vond. Zij straalde liefde en vrede uit. Het waren ontroerende momenten. Ik heb haar mogen zegenen voor haar laatste reis.
Het afscheid van Riemke zal plaatsvinden in kleine kring waarna zij in Nagele wordt begraven.
Wie graag een condoleance-bericht wil sturen kan dit doen op het mailadres van dochter Marjan: marjan.rudolphi@gmail.com. Wie graag per post een bericht wil sturen kan bij mij Marjans huisadres vragen.
Ds. Mariska van Beusichem

Bij de diensten
Op één dienst in deze maand wil ik u in het bijzonder attenderen: op het morgengebed van 27 oktober. Het blijken telkens weer fijne diensten te zijn waarin enkele gemeenteleden de leiding hebben. Fijn dat dit in onze gemeente kan! Van harte bij u aanbevolen.
Natuurlijk zijn alle diensten de moeite waard. Er zijn weer gastpredikanten te horen en op de eerste zondag van de maand mag ik zelf voorgaan. Zoals u weet doe ik dat altijd graag!
Ds. Mariska van Beusichem

….70+ jarigen oktober
20-10 H. de Jonge
27-10 W. Nijmeijer-Smit
28-10 G.E. Mastebroek-Dieterman

…Overleden
29-09 Mevr R. Neve

…Mutaties

Nieuw ingekomen
Van de Protestantse gemeente
Emmeloord dhr. J. de Zeeuw en
mevr. G.G. de Zeeuw-Hospers

Verhuisd
Mevr. J. van Bohemen-van Ittersum
is verhuisd naar Urk

Uitgeschreven
Mevr F. de Leeuw-
van Bekkum

…Bloemengroet
1 sept. Dhr. Teun Kramer
8 sept. Mw. Trudie Duijff
15 sept. Mw. Roelie van Urk
22 sept. Andries Post, Reinou Geschiere, Trudie Duijff en Wieke van der Sar
29 sept. Dhr. Wim Keur

…Kort verslag Kerkenraadsvergadering 16-09-2019.
Onze voorzitster, Wieke v.d. Sar, opende de vergadering door een stukje te lezen uit een boekje van Ina de Bruin: “Niet iedereen is perfect.” Aansluitend gaat ze ons voor in gebed. Deze eerste vergadering van het nieuwe seizoen hebben we afscheid genomen van 4 kerkenraadsleden en 4 nieuwe kerkenraadsleden welkom geheten. Vervolgens hebben we de zorg voor de gemeente met elkaar gedeeld. De notulen van afgelopen juni werd besproken en hier en daar werd ons geheugen weer even opgefrist. Al reeds gemaakte plannen en bijbehorende ideeën kregen hierdoor weer een frisse impuls. Bij de ingekomen stukken zat deze keer weer een brief van de Classis. We hebben ons gebogen over aanpassingen in de nieuwe kerkorde. Dat is stevige taal, waardoor 3 kerkenraadsleden dit hadden voorbereid. Met elkaar hebben we besloten in te stemmen met de voorstellen. Indien u geïnteresseerd bent, kunt u de nieuwe kerkorde vinden op de landelijke site van de PKN. Regelmatig krijgen we post van Carrefour. Zij bieden allerlei informatieavonden en cursussen aan voor een ieder die geïnteresseerd is. Op dit moment vragen ze onder andere onze aandacht voor “De dag van de Mantelzorger” op 10 november a.s. We hebben besloten informatie van Carrefour in de hal van kerk op het prikbord te hangen. Voor de zomervakantie is er hard gewerkt aan een aanpassing van het Beleidsplan. In de vergadering werd het concept voorgelegd en besproken. Op een enkele toevoeging na is het goedgekeurd en kan de definitieve versie gemaakt worden. Ook het Jaarboek wordt aangepast. Hier hebben we echter te maken met de Wet op de Privacy. Dat heeft te maken met het overzicht van alle namen en adressen van gemeenteleden. Hoe en wat de mogelijkheden zijn wordt uitgezocht. Het contact met Creil/Espel zal de komende tijd weer verder gaan. Als kerkenraad zijn we positief over het contact. Achter de schermen wordt gewerkt aan de benodigde documenten om verdere samenwerking mogelijk te maken. De Groene Kerk stond weer op de agenda. Nieuwe werkgroep-leden zijn gevonden en ze kunnen nu echt van start. Er ligt een plan en dat zal op de komende gemeenteavond verder worden toegelicht. We hebben het uiteraard ook gehad over de invulling van de halfjaarlijkse gemeenteavond. In een apart stukje vindt u hier meer informatie over.
Aan het einde van de vergadering sloot Roely Geluk af met een gedicht van Piet Middelaar, “Een spoor in het getij”.

Marianne Leune-van Giesen, scriba Protestantse Gemeente Nagele.

Gemeenteavond 21 november 2019.
Het is alweer najaar en dan is er ook de gebruikelijke gemeenteavond. Deze keer heeft de kerkenraad besloten dat we de avond gebruiken om U weer bij te praten over allerlei zaken en aansluitend hierover met elkaar van gedachten te wisselen.
De volgende onderwerpen zullen aan de orde komen:
• De begroting van 2020.
• Het Beleidsplan 2020-2024.
• De Groene Kerk.
• Contacten met Creil-Espel.
• Voorstel nieuwe wijk-indeling.
De avond begint om 20.00 uur. We hopen vele gemeenteleden welkom te heten.
Marianne Leune-van Giesen, scriba.

…Gezamenlijke avond C.V.N. / VvNu
op woensdag 16 oktober in de Ruimte.
Spreekster deze avond is Caroline Bovée
uit Marknesse over CREF therapie,
praktijk voor basisvertrouwen.
De aanvang is 20.00 u

Iedereen is van harte welkom.
Namens het bestuur C.V.N. Martje

…Gespreksgroep voor rouwbegeleiding
Verlies is een ingrijpende gebeurtenis in het leven van een mens. Staat in de beginperiode aanvankelijk nog ieder om je heen, langzamerhand ebt die belangstelling weg en sta je er alleen voor.
Het leven gaat immers door. Je verhaal is bekend. Daar val je anderen niet mee lastig.
Wij willen mensen die zich herkennen in deze situatie, bij elkaar brengen. We denken aan mensen die een echtgeno(o)t(e), partner, (klein)kind, vader moeder, broer, zus of een goede vriend(in) verloren hebben.
Als er genoeg deelnemers zijn starten we in november 2019 met een gespreksgroep waarin we samen praten over hoe we het verlies van een dierbare kunnen beleven en met dit verlies verder kunnen leven vanuit een christelijke belevingswereld. Elke bijeenkomst begint met een liturgisch moment, waarvan de inhoud wordt bepaald door de tijd van het kerkelijk jaar. In een hoek van de zaal maken we een ‘liturgisch hoekje’ : Daar hangt een doek in de kleur van het kerkelijk jaar met daarbij een lijst met namen van de overledenen en hun geboorte- en sterfdatum; er staat ook een kandelaar met een kaars voor iedere overledene en een bloemstuk. De laatste bijeenkomst sluiten we af met een liturgisch moment in de kerkzaal.
Tijdens 10 bijeenkomsten in de periode van november 2019 tot april 2020 willen wij proberen elkaar hierbij te steunen door o.a. te praten over afscheid nemen, speciale dagen, over het rouwproces en de kracht om verder te gaan.

Indien u belangstelling heeft, neemt u dan vóór 10 oktober contact met één van ons op. We willen graag bij u thuis een persoonlijk kennismakingsgesprek voeren.

U kunt ook op de website www.pgemmeloord.nl/werkgroepen/rouwgroep informatie vinden.

U kunt contact opnemen met:
Ella Oost-Sol
telefoon: 0527 616103
e-mail: ellaoost@hotmail.com

Ina Kooij
telefoon 0527 852469
ina.kooij@home.nl

…Dorcas Voedselactie Nagele, 8 en 9 november 2019
In november zamelt Dorcas in heel Nederland weer voedselpakketten in voor de allerarmsten in Oost-Europa. Doet u dit jaar ook weer mee?
Wanneer? Vrijdag 8 en zaterdag 9 november.
Waar? Spar Nagele.
Voor wie? Voor de allerarmsten in Oost-Europa, die moeten leven van een paar tientjes per maand. Van de producten hoopt Dorcas zo’n 30.000 pakketten te maken, waarmee we hun leven deze winter wat dragelijker maken.
Hoe kan ik meedoen? Koop producten of doe een gift in de collectebus. Betalen met
mobiele telefoon ook mogelijk; scan de QR-code op de collectebus.
Kan ik helpen? Ja, graag! Meld je aan om 2 uurtjes voedsellijstjes uit te delen in de winkel op 8 of 9 november.

Meer informatie of aanmelden? Jeanet Romkes (06 50885060) of Willy van Dijk (tel. 864632), e-mail wvandijk-dorcas@outlook.com.
in actie voor de allerarmsten, omdat we om hen geven!

Aanbevolen door de diaconie

…Roze Viering op zondag 13 oktober om 16.00 uur in de Ontmoetingskerk
van de Protestantse Gemeente Lelystad, Schor 4, 8224 CM Lelystad.

Op zondag 13 oktober wordt in de Ontmoetingskerk in Lelystad alweer voor de zesde keer een Roze Viering gehouden. De viering die om 16.00 uur begint, heeft als thema:
Wondermooi, zoals U mij gemaakt hebt? – Bespiegelingen bij Psalm 139.
We luisteren, zingen, zijn stil, genieten van elkaar en delen het licht.
10 mensen, afkomstig uit verschillende kerken en de Joodse gemeenschap, LHBTI’s en hetero’s, hebben deze viering samen voorbereid. Jolanda Molenaar, predikant in opleiding, uit Steenwijk zal voorgaan in deze Roze Viering.

De viering is voor iedereen. Met gelijkgestemden vieren en je tegelijk gesteund en omringd weten door de geloofsgemeenschap, geeft een gevoel van saamhorigheid en een weten geaccepteerd te zijn. Dat je werkelijk kunt zijn wie je bent.

Na afloop van de viering is er gelegenheid na te praten en elkaar te ontmoeten met een drankje en hapje. Wie mee wil helpen met de voorbereiding van roze vieringen in de toekomst kan zich melden via info@bureaugelijkebehandeling.nl

Graag tot ziens bij de Roze Viering!

…Bijbelleesrooster
Wat lezen we vandaag?

zo 6 oktober 1 Samuel 25:1-19
ma 7 oktober 1 Samuel 25:20-35
di 8 oktober 1 Samuel 25:36-44
wo 9 oktober 1 Samuel 26:1-12
do 10 oktober 1 Samuel 26:13-25
vr 11 oktober 1 Samuel 27:1-28:2
za 12 oktober 1 Samuel 28:3-14
zo 13 oktober 1 Samuel 28:15-25
ma 14 oktober 1 Samuel 29:1-11
di 15 oktober 1 Samuel 30:1-15
wo 16 oktober 1 Samuel 30:16-31
do 17 oktober 1 Samuel 31:1-13
vr 18 oktober Lucas 17:11-19
za 19 oktober Lucas 17:20-37
zo 20 oktober Lucas 18:1-8
ma 21 oktober 2 Samuel 1:1-16
di 22 oktober 2 Samuel 1:17-27
wo 23 oktober 2 Samuel 2:1-11
do 24 oktober 2 Samuel 2:12-32
vr 25 oktober 2 Samuel 3:1-16
za 26 oktober 2 Samuel 3:17-27
zo 27 oktober 2 Samuel 3:28-39
ma 28 oktober 2 Samuel 4:1-12
di 29 oktober 2 Samuel 5:1-16
wo 30 oktober Psalm 58
do 31 oktober Lucas 18:9-17
vr 1 november Lucas 18:18-30
za 2 november Lucas 18:31-43
zo 3 november Lucas 19:1-10

Kerkdiensten

Zondag 13 oktober 9:30 uur
Ds. Pastoor (Steenwijk)
Eerste collecte: Werelddiaconaat
Bendejongeren opgeleid tot topkok in Colombia
In de sloppenwijken van Bogotá komen jongeren heel gemakkelijk in aanraking met drugs en zware criminaliteit. Kerk in Actie zet hen met een ambitieus project op een ander spoor. In één van de gevaarlijkste wijken is een kookschool gestart waar jaarlijks 200 kansarme jongeren een opleiding tot kok kunnen volgen. Onder de leerlingen bevinden zich zowel ex-FARC soldaten als slachtoffers van het gewapend conict in Colombia. Door samen een opleiding te volgen, leren vroegere tegenstanders met elkaar samen te werken. De kookschool draagt hiermee bij aan het belangrijke proces van vrede en verzoening. Met de opbrengst van deze collecte steunt Kerk in Actie het werk voor jongeren in Colombia en andere werelddiaconale projecten.
Tweede collecte: Kerk

Zondag 20 oktober 9.30 uur
Ds. T. Veenstra ( Kampen)
Eerste collecte: Diaconie
Tweede collecte: Kerk

Zondag 27 oktober 9.30 uur
Morgengebed
Eerste collecte: ISEE
De collecte voor ISEE is bestemd voor een visserijproject: “Het Fincha Reservoir Fisheries Development Phasing Out Project”. Het Fincha Reservoir ligt in het westen van Ethiopië, ongeveer 275 km van Addis Abeba. De visserscoöperatie (De Gudeta Diga Fisheries Cooperative Association) en de “Women”groep worden begeleid, met als doel:

 • een levensvatbare visserscoöperatie, met een beter management
 • een hogere visproductie en een betere viskwaliteit
 • de vrouwengroep gaat verder op eigen kracht
  Concreet betekent dit o.a. het volgende:
  • er is een diepvries werkend op zonne-energie geplaatst, waar de vis gelijk na vangst kan worden opgeslagen
  • er zijn twee viswinkels gevestigd en er is een visrestaurant geopend
  • vissers leren hun eigen netten en materialen te produceren.
  Wij bevelen deze collecte van harte bij u aan.
  Tweede collecte: Kerk

Zondag 3 november 9.30 uur
Ds. Gerlof van Rheenen (Hattem)
Eerste collecte: Najaarszending
Goede predikanten opleiden in Zambia
De laatste jaren groeien de kerken hard in Zambia. Ruim tachtig procent van de bevolking is christen. Met de groei van de kerken neemt de vraag naar goede predikanten toe, vooral op het platteland. Op de theologische universiteit krijgen de studenten niet alleen theologisch onderwijs. Maar omdat op het platteland van Zambia extreme armoede heerst, leren de predikanten ook hoe ze de gemeenteleden in de dorpen kunnen helpen en kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van de dorpsgemeenschappen.

Via Kerk in Actie collecteren we in onze kerk om goede predikanten op te leiden in Zambia.
Naast Zambiaanse docenten geven ook twee Nederlandse docenten daar les: Thijs en Marike Blok. Een deel van de predikanten in opleiding zijn al voorganger. Ze verhuizen soms met hun hele gezin naar het universiteitsterrein. Voor 2.450 euro krijgt een theologiestudent in Zambia een jaar opleiding en huisvesting. Helpt u mee?
Tweede collecte: Kerk

Colofon
Kerkblad van de Protestantse Gemeente Nagele, drieëntwintigste jaargang, nummer 113, oktober 2019, totaal nummer 243.
Redactie: Willy Boogaard, Elma van der Sar Voorkant: Hans Lamse.
Het kerkblad voor november ligt
3 november in de kerk. De kopij kan tot zondag 27 oktober 19.00 uur ingeleverd worden.
Dat kan op Noorderlaan 5 of per email: kerknieuws@pkn-nagele.nl.
Predikant: Ds. Mariska van Beusichem
t: 06-23165797 e-mail: predikant@pkn-nagele.nl
Scriba: Marianne Leune, t: 0527- 652486
e-mail: scriba@pkn-nagele.nl
Ledenadministratie: Wil van den Vlekkert. e-mail: leden@pkn-nagele.nl
Tel. nr. kerk: 0527-652571