Kerknieuws mei 2016

>>>PRINTVERSIE

God, we willen ons leven
wel afstemmen op u,
maar er zijn zoveel
stoorzenders om ons heen.
We willen in uw geest handelen,
maar de een roept dit
en de ander roept dat,
en dan weten we niet meer
wat we moeten doen.

We voelen ons aangesproken
door de tijdgeest,
die zegt dat we voor onszelf
moeten opkomen
en alles moeten proberen
wat het leven biedt.
Maar ergens voelen we
dat anders dingen
minstens zo belangrijk zijn:
keuzes maken bijvoorbeeld
en opkomen voor anderen.

God, help ons
op dezelfde golflengte
te komen als u.
Raak ons aan door uw Geest.

G. Brokerhof – van der Waa

… Om te beginnen

Liefdevolle aandacht
Ik weet niet hoe het u vergaat, maar liefdevolle aandacht is voor mij een moeilijke opdracht. Wat is liefdevolle aandacht, hoe kan ik dat oefenen en wat kan het teweeg brengen. Het confronteert mij met mezelf, hoe leef ik mijn leven. Ervaar ik ruimte tussen mijn werkzaamheden of is de druk die ik ervaar bij tijden te groot. Als dat zo is dan zoek ik graag de stilte op om vervolgens er achter te komen dat ik dan geconfronteerd wordt met de drukte van binnen. Het laat me zien wat mijn verwachtingen, overtuigingen, automatismen, oordelen, angsten, moeiten uit het verleden zijn. Ik ben geneigd er voor weg te lopen en te vluchten in van alles en nog wat. Toch is het goed om met liefdevolle aandacht naar dit alles te kijken, want dit ben ik op dit moment. Er niet tegen vechten, er gewoon even niets mee doen geeft ruimte en bezinning of ik hier verder mee door wil en kan gaan. Het geeft ook een kans voor overgave waardoor ik God de kans geef om er iets mee te doen.
Ik ben er achter gekomen dat ik zelf niet tot zoiets in staat ben. Dus leer ik ook geduld en vertrouwen dat God het voor me gaat doen. Hij laat mij zien dat het leven veel groter is dan ik ooit kan vermoeden.
Ik mag mijn leven leiden tussen al die levens van anderen met hun eigen ervaringen, moeiten, verdriet, angsten, enz. Wat hebben we elkaar veel te vertellen zodat we meer inzicht krijgen in wat het leven inhoudt. Maar de vraag is dan, kan ik me openen voor die andere mens om zijn of haar verhaal te verstaan? Om met mijn medemens op te kunnen trekken, om te kunnen begrijpen wat de ander zegt, om samen te kunnen zoeken naar iets waar we weer mee verder kunnen op ons levenspad. De ander zien, al is die zo anders dan mij, als schepsel van God, geliefd door God en gewild door God, gelijkwaardig aan mezelf, dat is voor mij liefdevolle aandacht.

Roely Geluk

… Overweging ‘Gedenk je Schepper in de dagen van je jeugd’ (Prediker 12:1)

Wat een opluchting! Wat heerlijk! Wat fijn! Dit ging door mijn gedachten toen Jelle en ik tijdens de voorbereiding van de Anders-dan-Anders dienst van een paar weken geleden spraken met de oudere jongeren van onze gemeente. Wat een opluchting om te horen dat zij het ook niet altijd allemaal zo precies weten! Wat heerlijk om te herkennen in hun woorden dat zij eigenlijk met dezelfde vragen rondlopen als wij allemaal. En wat fijn dat zij daar in alle openheid over praten, over durven praten. Dat zij geloven en naar de kerk gaan gewoon niet mooier maken als het is.
Wat dat betreft zitten de ouderen op dezelfde golflengte. Het gewoon niet allemaal precies weten. Vooral als het gaat om die vreselijke dingen die in de wereld gebeuren. Wat mensen elkaar kunnen aandoen. En dan geloven in een God die de wereld in zijn hand heeft. Die voor ons zorgt. Dat strookt niet met elkaar!
Dat geeft een spanningsveld wat we allemaal herkennen. Dat maakt geloven moeilijk.
De oudere jongeren zitten dan misschien op één golflengte, tegelijkertijd zijn er ook grote verschillen. De één had in zijn of haar jeugd eigenlijk niet echt een eigen mening en deed gewoon wat vader of moeder of dominee zei – jammer toch dat die tijd voorbij is! De ander wilde op zondag naar een voetbalwedstrijd en deed dat ook, hoe de ouders ook tegensputterden. En, de één vertelt over de bewuste keuze om naar de kerk te blijven gaan omdat dat goed is.
De ander voelt zich juist van buitenaf gegrepen. Zoals vorige week nog iemand tegen mij zei: ‘Ik kan het geloof wel loslaten, maar het geloof laat mij niet los.’
Fijn om te horen zulke verschillen.
Het hoeft dus niet allemaal koekoek eenzang te zijn in de kerk. Je mág je eigen mening en beleving hebben. Je bent vrij de weg te kiezen die bij jou past. Dat geeft ruimte. De vrijheid om adem te halen.
Ik denk dat een kerkgemeenschap daarvoor is bedoeld.
Over die vrijheid lezen we in het Bijbelboek Prediker. We kunnen daar zelfs over verbazend veel vrijheid lezen. Neem nou deze uitspraken: “Geniet beste vriend, van je jonge jaren” en: “Volg de wegen die je hart wil gaan, gun je ogen wat ze wensen.” Nou?! Ik denk dat menig vader en moeder liever had dat dit nou even niet in de Bijbel stond!
Nu komen die uitspraken niet uit de lucht vallen, achter de woorden van Prediker zit een bepaalde kijk op het leven.
Op het eerste gezicht lijkt die nogal somber te zijn. Alles wat je doet en verlangt en nastreeft typeert hij als ‘lucht en leegte’. Rijk zijn? Beroemd zijn? Hard werken? Allemaal lucht en leegte. Uiteindelijk heb je er niks aan. Want – en dat is wat de schrijver van dit Bijbelboek wil duidelijk maken – het leven is eindig. Het houdt een keer op. Iedereen gaat een keer dood.
En omdat je niet weet wanneer dat is, moet je je niet teveel illusies maken.
Dat komt nogal somber over. Toch zit er ook een andere positieve kant aan.
Als je dan niet weet hoelang je leeft, als je dan geen grip hebt op de toekomst, haal dan uit elke dag wat je eruit kunt halen. Met andere woorden: leef! Gebruik dan in ieder geval de tijd die je gegeven wordt! Geniet dan tenminste van mooie kleren, eten en drinken en vrolijk zijn! Carpe diem, pluk de dag! Want niet genieten van de tijd van leven die je krijgt, dat is pas zonde!
Dat is pas: je doel missen!
Betekent dit dat dan alles maar moet kunnen? Sex, drugs en rock and roll, maakt niet uit, ga maar lekker uit je bol?
Op vele vragen vindt je een antwoord… als je even doorleest. “Onthoudt bij alles wat je doet dat God je aan zijn oordeel onderwerpt. Belast je hart niet met verdriet en houd je lichaam vrij van kwalen, want je jeugd en jonge jaren zijn snel voorbij.”
De raad om hart en ogen te volgen zijn dus geen vrijbrief er maar ongebreideld op los te leven. Nee, Prediker roept op tot leven in vrijheid binnen de grenzen van wat te verantwoorden is. Dat betekent dat je vrij bent te doen wat je wilt, als je het maar kunt uitleggen. Het is te makkelijk als mensen alles maar indelen onder goed en fout. Er zijn veel dingen in het leven die zich afspelen in een grijs gebied daar tussen. Wat het verschil maakt is wat je met eer en geweten kunt uitleggen..
Je zou kunnen zeggen: het is dus van tweeën één. Genieten van het leven én verantwoord handelen. Als je die twee bij elkaar weet te brengen leef je zoals God het heeft bedoeld. Ik denk dat dat een boodschap is die voor jong en oud aansprekend is en veel wijsheid bevat. Misschien dat jongeren wel eens teveel op de kant van het genieten zitten en ouderen wel eens teveel op het verantwoord handelen. Wat dat betreft hebben jongeren en ouderen elkaar veel te bieden.
Wat mooi dat we elkaar als generaties zo kunnen aanvullen en helpen!

…Overleden
In het vorige kerkblad is kort stil het overlijden van Douwe Smid op Paaszondag 27 maart genoemd. We kijken met elkaar terug op een afscheidsdienst die overweldigend veel mensen hebben bijgewoond. Dit getuigt van de verbondenheid die Douwe ons heeft voorgeleefd. Verderop in dit blad het In Memoriam.

In de nacht van 24 op 25 april jl. is op 74 jarige leeftijd de heer T. Ruitenbeek overleden.

…Pinksteren
Zondag 15 mei is het Pinksteren. We vieren dat de Heilige Geest wordt gegeven aan allen die Jezus proberen te volgen in hun dagelijks leven. Wat houdt het geschenk van de Heilige Geest in? En wat betekent dit voor de praktijk van alledag?
De Commissie Bijzondere Diensten heeft haar creativiteit beschikbaar gesteld om deze dienst voor te bereiden.

…Oecumenische dorpsdienst zondag 5 juni
Een week na het dorpsfeest staat de feestelijke oecumenische dorpsdienst gepland ter gelegenheid van het 60-jarig bestaan van het dorp. Het is een ‘kado’ aan het dorp dat we samen met onze Rooms-katholieke geloofsgenoten aanbieden. Een voorbereidingsgroep van zo’n 8 personen draagt de organisatie. Wat een bereidwilligheid om een steentje bij te dragen! En wat een enthousiasme om dit feest samen te gaan vieren! De begintijd is 10.00u en de locatie de SOW-kerk. Neem gerust vrienden en buren mee!

…Ontmoetingskring Geloven.nu
Ontmoetingskring ‘Geloven.nu’ komt maandelijks samen om elkaar te ontmoeten rond de Bijbel en het gewone dagelijks leven. Dit seizoen gebruiken we het boekje ‘Struikelen over God’ als leidraad.
We komen donderdag 19 mei weer bijeen. De fam. Lamse (Vliegtuigweg 3A) biedt onderdak. We beginnen om 20.00u en sluiten rond 21.45u af. Wil je meedoen en/of meer info? Neem even contact op met contactpersoon Cock Francke (06-53291812).

…Tenslotte
Maandags, dinsdags en donderdags ben ik in het dorp en beschikbaar voor gesprek en overleg. Telefonisch ben ik deze werkdagen het beste bereikbaar tussen 9.00-9.30 uur en 13.30-14.00 uur (in de kerk 652571 of anders in Zwolle 038-3374368). Heeft u/jij behoefte aan gesprek of iets te melden, neem gerust contact op.

Een hartelijke groet,
ds. Gerlof van Rheenen

… Agenda
3 mei 13.00u Kerngroep Dorpskerken
3 mei 19.30u Moderamen, SOW-kerk
5 mei 9.30u Dienst Hemelvaart, SOW-kerk
11 mei 19.30u Classis Flevoland, De Hoeksteen Swifterbant
15 mei 9.30u Dienst Pinksteren, SOW-kerk
17 mei 20.00u Stuurgroep Dorpskerken, De Zaaier Ens
19 mei 20.00u kring Geloven.nu, Vliegtuigweg 3A
23 mei 20.00u Kerkenraad, SOW-kerk
26 mei 19.30u Pastorale Raad Plus, SOW-kerk
5 juni 10.00u Oecumenische dorpsdienst, SOW-kerk

In Memoriam Hammie Elzen
8 maart 1931 – 20 maart 2016

Hammie Elzen werd als oudste van 4 kinderen geboren in Odoorn (Dr.) in de crisis van de jaren ’30. Er was in die tijd geen luxe, iets waar Hammie haar leven lang weinig om gaf. Mensen waren voor haar belangrijk, dat de ander het goed heeft. Hammie volgde een opleiding voor coupeuse en trouwde met Pieter Elzen,
die zij kende via de zangvereniging.
Samen pachtten zij enige jaren een boerderijtje in Drenthe. Uit het huwelijk werden 5 kinderen geboren, waarmee Hammie twee banen had: de huishouding en de boerderij. In 1963 kwam er een eind aan het zelfstandige boerenleven en kwam het gezin naar de Noordoostpolder.
Toen de kinderen het huis uit gingen naaide Hammie meerdere trouwjurken, iets dat zij later ook voor verschillende kleinkinderen zou doen. In 2002 overleed Piet en verhuisde Hammie naar de Klamp in Nagele. Zij deed kort daarna belijdenis van haar geloof en werd ouderling in de SOW-gemeente. Maatschappelijk bleef zij actief bij de Plattelandsvrouwen, de zangvereniging Nil sine Labore en aan deze en gene gaf zij naailes. Hammie ging met haar tijd mee door op computercursus te gaan en een eigen Facebook pagina aan te maken. De verjaardagen van alle kinderen en kleinkinderen werden trouw bezocht, totdat autorijden niet meer ging.
Hammie verhuisde naar Toutenburgh in Emmeloord waar de thuiszorg hielp zelfstandig te blijven wonen.
De 85e verjaardag in maart kon nog in familiekring gevierd worden, waarna Hammie snel achteruit ging en uiteindelijk in bijzijn van haar kinderen haar laatste adem uitblies. Zij deed dit in groot vertrouwen op God de Heer. Aan Hem had zij zich helemaal overgegeven.
Kenmerkend voor Hammie was haar zorgende en dienende instelling. Tijdens de dankdienst voor haar leven hebben we stilgestaan bij Gods zorg, die benoemd wordt in de belijdenis ‘De Heer is mijn Herder’ (Psalm 23). Het koor waar zij deel van uitmaakte trad op met de liederen ‘Abba Vader’ en ‘Santo’. Aansluitend aan de dienst hebben wij het lichaam van Hammie naast haar man Piet begraven aan de Algemene Begraafplaats te Nagele.
Allen die Hammie missen wensen wij kracht en zegen van boven toe.

Fam. Elzen
Ds. G.C. van Rheenen

In Memoriam Douwe Smid
1 mei 1944 – 27 maart 2016

In de middag van zaterdag 2 april namen we afscheid van Douwe Smid. De SOW-kerk zat overvol voor de afscheidsdienst. Het tekende zijn betrokkenheid in vele verbanden binnen het dorpsleven.
Douwe was voluit een sociaal mens.
Met beide roots in Friesland kwam Douwe in 1968 met Tjam aan de Havenweg in Nagele wonen. Zoon Jan was in de eerste woonplaats Sint Annaparochie geboren, aan de Havenweg werden Geertje en Paul geboren. Douwe werkte bij proefboerderij OBS aan de Havenweg en na 1990 bij het laboratorium in Lelystad. Vakanties werden gevierd in Biggekerke in Zeeland en werden gevuld met fietsen, wandelen, zwemmen en vliegeren. Met 61,5 jaar kon Douwe met pensioen en dat gaf de ruimte voor vakanties naar Oostenrijk, waar hij als reisleider goed uit de voeten kon.
Ook gaf hij zich nog meer aan het vrijwilligerswerk, zoals de terminale thuiszorg. Voor de kinderen en kleinkinderen wierp hij zich op als groot supporter, bijvoorbeeld toen zoon Jan de 11-stedentocht schaatste en één van de kleinkinderen een moestuin begon.
Vanaf de zomer van 2015 diende zich een ziekteproces zich aan met hartritmestoornissen en verminderde werking van de nieren. In het najaar moest Douwe met spoed naar het ziekenhuis overgebracht worden, wat door kordaat optreden van Tjam en een buurvrouw relatief goed afliep. Toch werd na diverse scans duidelijk dat Douwe niet meer beter zou worden. Met grote dankbaarheid kon het 50-jarig huwelijksjubileum met Tjam gevierd worden. Een onvergetelijke herinnering is dat op 13 maart de familie in Blokzijl bijeen kwam en er nog gezellig gegeten kon worden en genoten van elkaar. In de middag van Paaszondag 27 maart overleed Douwe op een waardige manier, liefdevol omringd door Tjam en de kinderen.
Douwe wilde dat de afscheidsdienst een boodschap zou bevatten voor ons als achterblijvers. Waar hij zelf rust in vond, dat gunde hij ons ook. Met die gedachte koos hij voor het Bijbelvers, waarin beschreven staat dat Jezus zei: “Kom naar mij, jullie die vermoeid en onder lasten gebukt gaan, dan zal ik jullie rust geven” (Matteus 11: 28). Na de dienst hebben we onder een plotseling doorbrekende zonnestraal het lichaam van Douwe begraven op de Algemene Begraafplaats van Nagele.
We wensen Tjam, kinderen en kleinkinderen troost toe in het gemis van een lieve, belangstellende, bescheiden en behulpzame pa en opa.

Fam. Smid
Ds. G.C. van Rheenen

…Bloemengroet
3 april: Fam de Berg,
10 april: Fam Brondijk,
17 april: Mevr R te Raa-Kolkman
24 april: Fam Teusink

…70+ jarigen mei
14-05 G. Vedelaar, Zuidwesterringweg 6-2
19-05 W. Teusink-Meijer, De Klamp 21
20-05 R. de Vries, Sluitgatweg 4
21-05 Tj. Smid-Akkerman, Wendakker 98
24-05 A. Nijmeijer, Tarwehof 29

…Mutaties
Nieuw ingekomen:
Dhr. D. den Daas, Schokkerhaven 24

Uitgeschreven:
Dhr. A. Brouwer, Schokkerringweg 5-2

…Kort verslag van de kerkenraadsvergadering van maandag 18 april 2016
Onze voorzitter Jan Hospers heette de aanwezigen welkom. Daarna las ds. Gerlof van Rheenen ons voor uit Johannes 20 vers 19 tot 31. We praten door over de twijfels van Thomas. Hoe Jezus naar hem toestapt om te laten zien wie Hij is. Hij heeft een groot hart, wil iedereen laten delen van Zijn liefde. Ook wij hebben onze twijfels.
Hierna gaat ds Gerlof van Rheenen ons voor in gebed. Vervolgens worden de zorgen over verschillende gemeenteleden met elkaar gedeeld. De notulen van de vergadering van maart worden besproken. Er is wat onduidelijkheid over de taken van “een groene diaken”. U leest hier meer over in het kerkblad. Verder worden de notulen goedgekeurd. Afgelopen weken zijn er een aantal bijzondere diensten geweest.
Deze worden geëvalueerd. De Paascyclus had een andere invulling van de Stille Zaterdag door het tonen van een film, dit is positief ontvangen. De uitvaartdiensten van mevr. Hammy Elzen en dhr. Douwe Smid waren mooie druk bezochte diensten.
De zorg werd uitgesproken over de veiligheid bij calamiteiten als er zoveel mensen in de kerk zijn. Er is namelijk maar 1 deur. Het College van Kerkrentmeesters gaat hiernaar kijken.
Bij de anders-dan-anders dienst bleek dat het geluid van de You Tube filmpjes soms te zacht was.
Ook het praten door 2 microfoons tegelijkertijd is niet goed voor de geluidskwaliteit. Verder was het een inspirerende dienst. Het volgende punt op de vergadering zijn de notulen van de gemeente avond van 31 maart. Hierin komt nog een aanvulling op de afspraken over de aanstelling van ds. Gerlof van Rheenen. Toen onze dominee in 2012 in Nagele werd bevestigd, is afgesproken dat hij voor 5 jaar voor 50 % in onze gemeente werkzaam zou zijn en daarna voor 40% voor onbepaalde tijd.
In een gesprek tussen het CVK, Jan Hospers en ds. Gerlof van Rheenen is de intentie uitgesproken om de periode van 5 jaar voor 50% met 2 jaar te verlengen.
Bij het evalueren van het Morgengebed hebben een aantal mensen een groen stickertje geplakt bij de stelling ‘ik zou wel mee willen helpen een Morgengebed voor te bereiden’. We weten niet wie die groene stickers hebben geplakt. Wie wil helpen kan zich melden bij Annie Reitsema of Wieke van der Sar. Johan Wander sluit deze vergadering met het lezen van een gedicht uit het Liedboek.

Maja Hospers-de Groot, scriba Protestantse Gemeente Nagele.

…CVN Middagexcursie
Donderdag 19 mei gaan we naar “Alpaca Flevoland” het bedrijf is van de Fam. Dingemans in Rutten.
Zij verzorgen een rondleiding.
Vertrek bij de SOW – kerk : 13.30 uur
Rond 18.00 uur is er een broodmaaltijd in de SOW kerk.

Gasten zijn van harte welkom
Martje vd Meer

…Koken voor Changes op 31 maart
Voor de zevende!!! keer alweer heeft Koken voor Changes, georganiseerd door de diaconie, plaats gevonden. In de prachtig ingerichte ruimte hebben we genoten van een drie gangen maaltijd, verzorgd door een groep dames o.l.v. Trudie Duijff . Ze hebben opnieuw heerlijk eten klaargemaakt voor zo’n 28 deelnemers. De opbrengst van deze mooie actie is € 331.47.

Het management van Lewa en wijzelf zijn hier echt heel blij mee. We willen jullie allemaal hartelijk bedanken, zowel voor al werk wat verzet is –en dat is echt veel- als voor de deelname aan de maaltijd!

St. Changes,
Dini Bruinsma en Siem Stroo

…Waarom een: “Groene diaken” ?
Dit najaar vond van 30 november tot en met 11 december een belangrijke klimaattop plaats in Parijs.
De gevolgen van klimaatsveranderingen worden wereldwijd erkend en er wordt van alles aan gedaan om verdere schade zoveel mogelijk te beperken. Hoe kunnen kerken betrokken zijn bij duurzaamheid en klimaat? “De aarde dienen en behoeden” is ons vanaf het boek Genesis meegegeven. Daarbij is ook de zorg voor de naasten van groot belang.
Steeds meer kerken kiezen ervoor om een “Groene kerk” te worden. Groene kerk zijn gaat dus niet alleen over zorg voor natuur en een milieubeleid, maar heeft ook een sociale kant. “Groene kerk” is geen label, maar een belofte. Kerken die zich hierbij aansluiten kunnen tips, informatie en ervaringen uitwisselen over het verduurzamen van hun kerk. Er zijn hier geen blauwdrukken voor en er wordt niets voorgeschreven. En juist daarom zou het goed zijn wanneer iemand (diaken), zich hierin zou gaan verdiepen om te kijken: wat past bij ons en waar kunnen wij als gemeente op inspelen. Dit alles vraagt tijd en energie en daar wil Johan Wander zich graag voor inzetten. Dit is de reden dat we op zoek zijn naar een 4e diaken.
Meer informatie: www.groenekerken.nl

De diaconie

… Open kerkendag op 23 april 2016
Wat een prachtige dag, 11 mensen die vrijwillig een gedeelte, of de hele dag aanwezig waren om gasten te verwelkomen.
Drie organisten die soms wel twee uren achter elkaar het orgel bespeelden en een fluitiste, die een heel mooi mini concert gaf.
Zo’n twintig gasten uit o.a. Scheveningen, Dordrecht, Swifterbant, Emmeloord en Nagele, die vol lof waren over ons kerkgebouw, ons orgel en onze kunst.
Mooie gesprekken en dank zij Jannes de hele dag koffie en thee.
Kortom, een zeer geslaagde dag.

Hartelijk bedankt allemaal.
Annie Reitsema

…Oecumenische dienst in Nagele
In het kader van het 60 – jarig bestaan van het dorp Nagele zal er op zondag 5 juni om 10 uur een oecumenische dienst worden gehouden. Het zal een feestelijke en gevarieerde viering worden voor het hele dorp, voor jong en oud.
De Zeeschelp en Azara verlenen medewerking, alsmede beide scholen.
Het thema van de dienst is:

SAMEN LEVEN – SAMEN GELOVEN

Voorgangers zijn ds. Gerlof van Rheenen en pastor Wiebe Mulder.
Na afloop is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten onder het genot van een kop koffie en thee en er is drinken voor de kinderen.

Kortom, laat u verrassen en wees van harte welkom op

ZONDAG 5 JUNI OM 10 UUR IN DE S.O.W. KERK TE NAGELE (RING 15)

…Geen geld maar tijd
Als je hulp nodig hebt, ligt er vaak een berg waar je overheen moet om ook die hulp te vragen. Gelukkig kent de Noordoostpolder diverse instellingen en hulpverleners die jou hulpvraag vaak eerder signaleren.
Maar wat als die hulpvraag gezien wordt en hiervoor geen professionele hulp kan worden ingeschakeld. Dan heeft de Noordoostpolder naast het welzijnswerk de Stichting Present!
Stichting Present is de makelaar in vrijwilligerswerk. Brug tussen groepen mensen die hulp aanbieden (op sociaal en/of praktisch gebied) en de hulpvrager.
En dan? Zodra de hulpvraag bij Present Noordoostpolder bekend is, of de groep vrijwilligers zich heeft gemeld, dan wordt er naar een match gezocht.
Als de match gemaakt is en de datum van het project bekend is dan kan men aan de slag. Dit gebeurt onder leiding van een groepenbegeleider van Present Noordoostpolder.

En daar hebben we jou voor nodig

Present Noordoospolder is namelijk dringend op zoek naar groepenbegeleiders. Mensen die eens in de zoveel weken een project willen begeleiden. Dit bestaat uit een gesprek vooraf met de hulpvrager, op de projectdag het project op te starten en af te sluiten.
Zo een project begeleiden vraagt ongeveer 2 uur per project. Te overzien toch?
Nieuwsgierig? Geprikkeld? Bereid om je 2 uur per project in te zetten voor je medemens?

Meer informatie kun je opvragen bij Poulien Pomstra, coördinator van Present Noordoostpolder, telefoonnummer 06-46820247 of via de mail info@presentnoordoostpolder.nl

…Bijbelleesrooster

Wat lezen we vandaag?

Mei
zo. 1 Ezechiël 33:10-20
ma. 2 Ezechiël 33:21-33
di. 3 Ezechiël 34:1-16
wo. 4 Ezechiël 34:17-31
do. 5 Psalm 47
vr. 6 Ezechiël 35:1-15
za. 7 Ezechiël 36:1-12
zo. 8 Ezechiël 36:13-21
ma. 9 Ezechiël 36:22-38
di. 10 Psalm 97
wo. 11 Ezechiël 37:1-14
do. 12 Ezechiël 37:15-28
vr. 13 Psalm 81
za. 14 Johannes 14:1-14
zo. 15 Johannes 14:15-26
ma. 16 Ruth 1:1-22
di. 17 Ruth 2:1-23
wo. 18 Ruth 3:1-18
do. 19 Ruth 4:1-22
vr. 20 Psalm 29
za. 21 Spreuken 8:1-21
zo. 22 Spreuken 8:22-36
ma. 23 Spreuken 9:1-18
di. 24 Numeri 9:15-23
wo. 25 Numeri 10:1-10
do. 26 Numeri 10:11-28
vr. 27 Numeri 10:29-36
za. 28 Lucas 7:1-10
zo. 29 Lucas 7:11-17
ma. 30 Numeri 11:1-15
di. 31 Numeri 11:16-23

…Kerkdiensten

Donderdag 5 mei, 9:30 uur
Hemelvaartsdag
Ds. Gerlof van Rheenen
Eerste collecte: Diaconie
Tweede collecte: Kerk
KND: geen
Oppas: geen

Zondag 8 mei 9:30 uur
Betty Woord (Ens)
Eerste collecte: Eigen gemeentewerk
Tweede collecte: Kerk
KND: Ja
Oppas: Noelle / Anne

Zondag 15 mei, 9:30 uur
Ds. Gerlof van Rheenen
Eerste collecte: Meer jongeren in Rwandese kerk.
Veel jongeren in Rwanda verlaten de kerk als zij naar de hoofdstad trekken voor studie of werk, of omdat ze overstappen naar een pinksterkerk. In de Presbyteriaanse kerk, partner van Kerk in Actie, zijn jongeren echter volop actief. Ze delen hun geloof bijvoorbeeld op een bijbelclub, geven leiding aan kerkelijke activiteiten of doen mee met een muziekgroep. Hierdoor raken de jongeren vanzelf meer betrokken bij de kerk. De kerk stimuleert hen bovendien om een beroepsopleiding te volgen of een eigen onderneming te starten.
Op zondag 15 mei collecteren we voor het zendingswerk van Kerk in Actie, zoals het werk van de Presbyteriaanse kerk in Rwanda. Geeft u ook? U kunt uw bijdrage ook overmaken op NL 89ABNA0457457457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. Zending
Tweede collecte: Kerk
KND: Ja
Oppas: John Riemens

Zondag 22 mei, 9:30 uur
Ds. Wolters (Vollenhove)
Eerste collecte: Kerk in actie Werelddiaconaat: Hulp aan slachtoffers seksueel geweld
In Guatemala wordt ieder uur een meisje slachtoffer van seksueel geweld. De meeste daders worden nooit opgespoord of gestraft. De organisatie Refugio wil het toenemende huiselijk en seksueel geweld een halt toe roepen. De organisatie biedt slachtoffers psychologische begeleiding en juridische hulp. Ook helpt de organisatie hen met (beroeps)onderwijs om een zelfstandig bestaan op te bouwen.Daarnaast ondersteunt Refugio instanties als de politie en lokale overheden om slachtoffers op de juiste wijze op te vangen, te begeleiden of door te verwijzen. Tot slot klaagt de organisatie misstanden aan bij de overheid en dringt ze aan op het straffen van daders. Met de collecteopbrengst wil Refugio slachtoffers opvangen en begeleiden.
Tweede collecte: Kerk
KND: Ja
Oppas: Fam. J.D.Bakker

Zondag 29 mei 9:30 uur
Ds. Pap (St. Jansklooster)
Eerste collecte: ISEE
Ook dit jaar dragen we bij aan één van de projecten van de Jerusalem Children and Community Development Organisation. In de plaats Debre Berhan, in het noordoosten van Ethiopië, wordt aan de armste wijkbewoners geleerd hoe ze de vuilstortplaatsen achter de huizen kunnen omtoveren in tuinen waarin volop groente en fruit wordt geproduceerd. Een ander onderdeel van dit project is het trainen van de mensen in het kleinschalig houden van vee. De opbrengst is niet alleen voor eigen gebruik, maar ook om te verkopen op de markt.
Tweede collecte: Kerk
KND: Ja
Oppas: Mevr. Tr. Duijf

Zondag 5 juni 10:00 uur
Oecumenische dienst
Ds. Gerlof van Rheenen en Wiebe Mulder
Eerste collecte: Nagelees doel
Tweede collecte: Kerk
KND: Ja
Oppas: Ruviena / Malloey

Colofon
Kerkblad van de SOW-Kerk Nagele, negentiende jaargang, nummer 9, mei 2016, totaal nummer 205.
Redactie: Willy Boogaard, Elma van der Sar Voorkant: Hans Lamse.
Het kerkblad van juni ligt zondag 5 juni in de kerk. De kopij kan tot maandag 30 mei 19.00 uur ingeleverd worden. Dat kan op Noorderlaan 5 of per email: kerknieuws@pkn-nagele.nl.
Predikant: ds. Gerlof van Rheenen, Willemsvaart 1-504, 8019 AA Zwolle,
tel. 038-3374368, e-mail: predikant@pkn-nagele.nl.
Voorzitter: Jan Hospers
t: 0527-652736, e-mail: voorzitter@pkn-nagele.nl.
Scriba: Maja Hospers, t: 0527-652996,
e-mail: scriba@pkn-nagele.nl
Ledenadministratie: Wil van den Vlekkert. e-mail: leden@pkn-nagele.nl
Tel. nr. kerk: 0527-652571.
Website: www.pkn-nagele.nl